Juegos clónicos


FastCounter by LinkExchange

Pág. 1 | Pág. 2 | Pág. 3 | Pág. 4 | Pág. 5

Bat & Ball

Bat&Ball

Juego original:
ARKANOID

m-win.gif (1145 bytes)
sonido.gif (928 bytes) 
FREEWARE

Valoración:
ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita-media.gif (1276 bytes)

Break Machine

Break Machine

Juego original: ARKANOID

m-dos.gif (1240 bytes) sonido.gif (928 bytes) 
CARDWARE

Valoración:
ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)

Electronoid

Electronoid

Juego original:
ARKANOID

m-dos.gif (1240 bytes)
sonido.gif (928 bytes) 
SHAREWARE

Valoración:
ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita-media.gif (1276 bytes)

Asteroids

Asteroids

Juego original: ASTEROIDS

m-win.gif (1145 bytes) noalt.gif (907 bytes) 
FREEWARE?

Valoración:
ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)

Comet Busters!

Comet Busters

Juego original:
ASTEROIDS

m-win.gif (1145 bytes)
sonido.gif (928 bytes) 
SHAREWARE

Valoración:
ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita-media.gif (1276 bytes)

Drift

Drift

Juego original: ASTEROIDS

m-win.gif (1145 bytes) sonido.gif (928 bytes)
FREEWARE

Valoración:
ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita-media.gif (1276 bytes)

Hyperoid

Hyperoid

Juego original:
ASTEROIDS

m-win.gif (1145 bytes)
noalt.gif (907 bytes) 
FREEWARE

Valoración:
ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita-media.gif (1276 bytes)

Bubble Pop

Bubble Pop

Juego original: BUBBLE BOBBLE

m-dos.gif (1240 bytes) sonido.gif (928 bytes)  m-joy.gif (1048 bytes)
SHAREWARE

Valoración:
ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)ovejita.gif (1492 bytes)

Pág. 1 | Pág. 2 | Pág. 3 | Pág. 4 | Pág. 5

volver.gif (2155 bytes)